Stiri de ultima ora

Certificat performanta energetica a cladirii

legislatie-imobiliare | 24 iulie 2013

Astăzi, 19 iulie 2013, intră în vigoare legea nr. nr. 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.
Acest act normativ introduce o serie de modificări importante, atât în ceea ce privește obligațiile proprietarilor de clădiri, cât și în ceea ce privește regimul obținerii autorizațiilor de construire.

Proprietarii de clădiri au obligația de a prezenta certificatul de performanță energetică la vinderea sau închirierea imobilului

Conform noilor prevederi, investitorul, proprietarul sau administratorul unei clădiri are obligația de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş, înainte de încheierea contractului de vânzare, respectiv închiriere, o copie a Certificatului, în scopul informării acestuia asupra performanței energetice a imobilului vizat. Această prevedere se aplică și în cazul apartamentelor, denumite în lege “unități de clădire”. În plus, în anunțurile de vânzare sau închiriere, proprietarul, investitorul sau administratorul este obligat să furnizeze și informații cu privire la indicatorii de performanță înscriși în certificatul energetic.

Vânzările sau închirierile de imobile încheiate în lipsa certificatului de performanță energetică sunt supuse nulităţii relative, putând fi atacate în justiție și anulate de către orice parte interesată.

La vânzarea unui imobil, vânzătorul are obligaţia de a transmite certificatul, în original, noului proprietar, la încheierea contractului. De asemenea, la momentul înregistrării contractului de vânzare-cumpărare la organul fiscal competent, se va depune și o copie a certificatului de performanță energetică.

În privința imobilelor aflate în construcție, investitorul, proprietarul sau administratorul acestuia are obligația de a obține un certificatul energetic și de a-l prezenta, în original, comisiei responsabile de recepţie la finalizarea lucrărilor, Certificatul se anexează, în copie, la procesul verbal de recepţie, constituind parte integrantă din cartea tehnică a construcţiei. Procesele verbale de recepție neînsoțite de certificatul de performanță energetică sunt lovite de nulitatea absolută.

Pentru ce imobile este obligatoriu certificatul de performanță energetică

Certificatul energetic se întocmește pentru clădirile (și unitățile acestora), care se construiesc, se vând, se închiriaza sau sunt supuse renovărilor majore și se încadrează în oricare dintre următoarele categorii: locuințe unifamiliale, blocuri de locuințe, birouri, clădiri de învățământ, spitale, hoteluri și restaurante, construcții destinate activităților sportive, clădiri pentru servicii de comerț, alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. Totodată, certificatul energetic se întocmește și pentru clădirile aflate în proprietatea / administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice.

Nu se elaborează certificat energetic pentru clădiri și monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită și care nu pot fi reabilitate din puntul de vedere al performanței energetice fără a le modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; lăcașurile de cult sau alte clădiri dedicate activităților cu caracter religios; clădiri provizorii, prevăzute a se utiliza pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale; ateliere și clădiri nerezidențiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie; clădiri rezidențiale care sunt destinate a fi utilizate mai puțin de 4 luni pe an și clădiri independente, cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Cine eliberează cerificatul energetic și cât costă

Certificatul se elaborează și se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, a proprietarului sau a administratorului clădirii (respectiv a unității de clădire). Certificatul energetic este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepția situației în care, în acest interval, la clădire se efectuează lucrări de renovare majoră care modifică consumurile energetice.

Auditorii energetici sunt atestați de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajați ai unor firme. Pentru elaborarea unui certificat energetic, solicitantul va pune la dispoziția auditorului planurile imobilului din fişa de cadastru OCPI sau din contractul de vânzare-cumpărare, informaţii legate de istoricul clădirii (inclusiv modificări de spaţiu, de funcţiune, reabilitări) şi cartea tehnică a clădirii sau, în cazul în care aceasta lipsește, un releveu al cădirii care să evidențieze conceptul de arhitectură și compartimentările pentru fiecare nivel; dimensiunile și formele elementelor de construcții (fundații, pereți, stălpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele șarpantei), dimensiunile și amplasarea golurilor din pereți; structura anvelopei; ușile și ferestrele utilizate și tipul acestora; modul de realizare a separării între spațiile cu funcțiuni și regimuri de temperatură diferite (anexe, spații secundare); planurile instalațiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum și electrice.

ATENȚIE! Certificatul de performanță energetică poate fi elaborat și eliberat NUMAI DE CĂTRE AUDITORII ENERGETICI ATESTAȚI de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Tariful pentru elaborarea și eliberarea certificatului de performanță energetică se stabilește după o formulă ce ia in calcul un cost unitar pentru pregătirea lucrării şi documentare, tariful unitar al lucrării (euro/ mp), aria desfăşurată a imobilului şi cinci coeficienţi (locaţie, documentaţie, complexitate, instrumentare şi refolosire).

Noi obligații asociate obținerii autorizației de construire

Potrivit noilor reglementări, la construcția de clădiri noi (sau ansambluri de clădiri), prin certificatul de urbanism emis vederea obţinerii autorizaţiei de construire se impune, pe lângă obligativitatea respectării cerințelor minime de performanță energetică, întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării de sisteme alternative de eficiență ridicată, în funcție de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător. Acest studiu se elaborează de către proiectant și este parte componenta a studiului de fezabilitate.

De asemenea, în cazul lucrărilor de renovare majoră, performanța energetică a imobilelor renovate trebuie îmbunătățită, pentru a satisface cerințele impuse de lege, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic. Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de renovare majoră dezvoltă măsurile prevăzute în raportul de audit energetic.

Legea impune ca toate clădirile noi a căror recepție se efectuează începând cu 31 decembrie 2020 să aibă un consum de energie convențională “aproape egal cu zero”. Excepție fac clădirile noi din proprietatea administrației publice, care trebuie să se conformeze acestei obligații începând cu 31 decembrie 2018.

Sistemul de control și sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor legale

Noua lege introduce un sistem de control exercitat de Inspectoratul de Stat în Construcții în vederea verificării gradului de îndeplinire, de către administrația publică și auditorii energetici autorizați, a obligațiilor cu privire la Certificatele de performanță energetică. În plus, legea prevede o serie de sancțiuni, aplicabile în cazul auditorilor energetici și al instituțiilor care nu respectă obligațiile legale. De asemenea, legea stipulează clar faptul că emiterea certificatului de urbanism, în vederea obținerii autorizației de construire, fără întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării de sisteme alternative de eficiență ridicată constituie contravenție și se sancționează a conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acte necesare vanzarii

legislatie-imobiliare | 14 iunie 2012

Acte necesare vanzarii

Acte necesare vanzarii

Acte necesare cadastru / intabulare

Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

 Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de

Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila,

Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) – in doua copii din care una legalizata.;

 Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;

 Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor – in doua copii;

 Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

 Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la

dispozitie de expertul autorizat;

 Cerere de inregistrare in Cartea Funciara – pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Atentie! Certificatul fiscal este valabil 30 de zile, si nu trebuie sa depaseasca sfarsitul lunii. ex:

Daca cererea a fost depusa dupa data de 25 martie este valabil pana la 1 mai.

Fara plan cadastral nu se poate face nicio instrainare. In cazul in care imobilul a fost dobandit

dupa 1 iulie 1999 (data la care a intrat in vigoare Legea Cadastrului si Cartii funciare) si exista

plan cadastral nu se mai face alt plan cadastral.

Certificatul Fiscal

Este documentul care atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu

imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit

pentru eventuale debite sau amenzi catre stat.

Actele necesare eliberarii acestui certificat fiscal sunt urmatoarele :

 cerere (formular tip);

 act de identitate (original si fotocopie);

 dupa caz :

 Certificat de mostenitor (original si copie xerox);

 Certificat de deces (original si copie xerox);

 Certificat de nastere (original si copie xerox);

 Certificat de casatorie (original si copie xerox);  Sentinta de divort (original si copie xerox);

 dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 1 leu/document;

 dovada achitarii taxei de timbru in valoare de 4 lei;

 timbru fiscal de 0.30 lei.

Certificatul fiscal se va elibera, prin compartimentul REGISTRATURA – personal proprietarului

pe baza buletinului de identitate sau a cartii de identitate, dupa caz.

În situatia în care proprietarul nu se poate prezenta, se va desemna un reprezentant prin procura

notariala sau împuternicire avocatiala.

Pentru persoanele din strainatate, procura trebuie sa fie întocmita la Ambasada sau Consulatul

României. Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare.

Adeverinta Asociatia de Proprietari/Locatari

Adeverinta de la Asociatia de Proprietari, respectiv Locatari, este un formular standard care

atesta ca nu aveti datorii catre asociatie.

 se completeaza in 3 exemplare de catre administrator si presedintele Asociatiei de

locatari. Este obligatoriu ca acestia sa semneze sa stampileze si sa-si treaca numele in

clar;

 se ataseaza copie xerox dupa ultima lista a cotelor de la intretinere (care sa aiba stampila

asociatiei in original);

 se ataseaza copie xerox a ultimei chitante a platii cotelor de intretinere;

 vizarea adeverintei de catre Primaria de sector;

Adeverinta de la Asociatia de locatari este valabila numai cu viza Primariei de sector.

Extrasul de carte funciara

Extrasul de carte funciara este actul in care este trecuta situatia juridica a imobilului. Aici sunt

trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele si prenumele proprietarilor, actele

prin care acestia au dobandit imobilul, sarcinile proprietatii (ipoteca, interdictii de instrainare,

privilegii, etc).

Extrasul de carte funciara se elibereaza de catre Biroul de Carte Funciara in baza actelor de

proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia

trebuie sa va adresati biroului notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si unde

trebuie sa depuneti:

 dovada intabularii imobilului;

 copie act de proprietate;  copie act identitate proprietar (proprietari);

 cerere tip;

Acest extras de carte funciare se elibereaza numai delegatiilor notariali, la cererea clientilor si are

un termen de valabilitate de 5 zile de la data depunerii cererii, timp in care nu se poate elibera un

alt extras de carte funciara pentru acelasi imobil. Astfel, este exclusa vanzarea imobilului de

doua ori. Mai dureaza 1-2 zile obtinerea lui.

 Certificatul de sarcini va fi necesar in cazul in care cadastrul s-a facut cu mult timp in

urma dar fara intabulare.

 Rolul fiscal – notarul face intabularea pentru cumparator.

In cazul in care faceti un precontract (care nu este realizat la notar) – cumparatorul trebuie sa

solicite certificatul de carte funciara informativa, pe baza unei chitante scrisa de cel care vinde.

Cel mai sigur este sa participe si martori, indicat 2 (dar sa nu fie ruda pana la gradul 3 inclusiv).

Actele care atesta dreptul de proprietate

Actul de dobandire al bunului imobiliar care atesta proprietatea poate fi de mai multe tipuri in

functie de urmatoarele cazuri:

1. Imobilul a fost cumparat de la o persoana fizica

- in acest caz este vorba despre un act de vanzare-cumparare

2. Imobilul a fost cumparat de la stat dupa 1989

- act de vanzare-cumparare

- procesul verbal de predare-primire a imobilului

- dovada achitarii integrale a apartamentului din partea societatii creditoare, daca plata s-a facut

in rate

- daca plata ratelor s-a facut cu imprumut de la CEC, atunci este necesara si incheierea de radiere

a inscriptiei ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vanzare-cumparare

3. Imobilul a fost cumparat de la stat inainte de 1989

 contractul de construire

 procesul verbal de predare-primire a imobilului

 titlul de proprietate eliberat de Administratia financiara.

 incheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea

contractului de vanzare-cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata in rate).

 Daca imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiata inscriptia ipotecara, atunci

trebuie sa va prezentati la CEC cu contractul de construire in original si sa depuneti o

cerere prin care sa solicitati eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca imobilul a

fost achitat integral si acordul CEC-ului ( biroul administrativ) pentru radierea inscriptiei ipotecare. Termenul de eliberare variaza intre 3 si 7 zile. Radierea inscriptiei ipotecare se

face la biroul de carte funciara.

In functie de caz si urmatoarele acte pot atesta dreptul de proprietate:

 Certificat de mostenitor

 Contract de donatie

 Contract de schimb

 Sentinta civila definitiva

Acte necesare pentru vanzare imobil

1. Acte de proprietate in original

a) in cazul actelor incheiate cu SCAVL Giulesti, SC ICRAL Foisor SA, SC Orizont SA, DAFI,

SC APOLODOR SA, IMOBILIARA RA, SC ROMCONFORT SA, SC Cotroceni SA, SC

TITAN SA , SC BERCENI SA etc.:

- contract vanzare cumparare sau contract de construire; act aditional;

- proces verbal de predare-primire a locuintei

- contract de imprumut

- dovada de achitare integrala (adeverinta)

b) in cazul actelor incheiate la notar – contract vanzare cumparare

c) in cazul mostenirilor, dupa caz, actele de proprietate de la punctul a) sau b) si certificatul /

certificatele de mostenitor.

La incheierea contractului de vanzare cumparare se vor prezenta in original toate actele fostilor

proprietari (istoricul proprietatii).

2. Certificat fiscal de la Directia Taxe si Impozite Locale sau Primaria Localitatii unde se afla

apartamentul – pentru judete. In certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: proprietarul sau

proprietarii cu numele corect; adresa corecta a apartamentului; suprafata de teren aferenta; fara

datorii.

Certificatul fiscal nu trebuie sa fie mai vechi de 3 zile si trebuie sa fie eliberat in luna in care se

incheie contractul de vanzare cumparare in forma autentica.

Certificatul fiscal trebuie adus la notariat cu o zi inainte de autentificarea contractului de vanzare

cumparare, pentru verificare. In cazul in care nu se aduce cu o zi inainte si exista greseli,

proprietarul isi asuma riscul de a nu incheia contractul de vanzare cumparare la data programata.

In cazul in care apartamentul nu este intabulat, intabularea se poate face si de catre biroul

notarial si trebuie adus certificat fiscal pentru intabulare. La data incheierii contractului de

vanzare cumparare trebuie adus un alt certificat fiscal, valabil 3 zile, cu mentiunea “pentru

vanzare “.

3. Incheierea de carte funciara de la judecatorie sau de la Agentia Nationala de Cadastru si

Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte Funciara

de sector.

4. Extrasul de carte funciara (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara – Biroul de Carte

Funciara de sector), care se obtine numai de biroul notarial. In extras trebuie sa se precizeze ca imobilul nu este grevat de sarcini.

Pentru obtinerea extrasului de carte funciara, trebuie sa se prezinte si sa completeze cererea la

notariat, unul dintre proprietari, cu patru zile lucratoare inainte de incheierea contractului de

vanzare cumparare.

5. Adeverinta de la asociatia de locatari / proprietari din care sa reiasa ca apartamentul nu are

datorii la cotele de intretinere, vizata la primaria de sector.

In cazul in care apartamentul este situat in sectorul 5, cererea trebuie depusa la Primarie, pentru

vizat, cu cel putin 6 (sase) zile lucratoare inainte de semnarea contractului de vanzare cumparare;

6. Ultima chitanta de achitare a energiei electrice.

7. Dosar cadastral in copie.

8. Daca este cazul, certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala

din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din certificatul fiscal, incheierea si

extrasul de carte funciara.

9. Certificate de casatorie vanzatori si cumparatori (daca este cazul), sau sentinta civila de divort

cu mentiunea “definitiva si irevocabila”.

10. Buletinele / cartile de identitate (trebuie sa fie in perioada de valabilitate), in cazul in care

este expirat se prezinta pasaport si carnet de conducere.

Toate documentele se prezinta in original.

 


Cum se obtine acordul de mediu pentru constructii

legislatie-imobiliare | 15 mai 2012

Cum se obtine acordul de mediu pentru constructii

CE ESTE ACORDUL DE MEDIU?
Acordul de mediu este decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care ofera titularului de proiect dreptul sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.
Acordul de mediu este emis de Agentia pentru Protectia Mediului in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
CAND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU?
Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi, pentru modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.
UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU?
Toate solicitarile de acorduri de mediu, insotite de fisa tehnica privind conditiile de protectia mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei in viguare privind autorizarea lucrarilor de constructii) necesara pentru obtinerea Acordului Unic se depun la Autoritatea Publica pentru Protectia Mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.
LEGISLATIE CURENTA

OUG 195/2005 privind Protecia Mediului;

HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului aspra mediului pentru anumite proiecte publice si private;

Ordinul M.A.P.M. nr. 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

ACTE NECESARE

Cerere;

Fisa tehnica de mediu, conform Ordin 1430/2005, care se elibereaza odata cu certificatul de urbanism de catre comisiile de acorduri unice;

Certificat de urbanism;

Acte doveditoare ale dreptului de folosinta (copie);

Plan de situatie, anexa la certificatul de urbanism (copie);

Plan de incadrare in zona (copie);

Dovada platii tarifului initial de avizare conform anexei 5 din Ord. 860/2002 – memoriu tehnic conform normativului de continut (anexa II.2) din Ord. 860/2002 pentru proictele care se incadreaza in Anexa I.1 sau I.2 din ordinul mentionat mai sus;

Anunt public conform modelului din Ordinul 1037/2005, de modificare si completare a Ord. 860/2002.

TARIFE

Evaluarea initiala a solicitarii (pentru proiecte cu impact nesemnificativ carora li se aplica stampila de tip A si pentru proiecte cu impact redus, carora li se aplica stampila de tip B, fara parcurgerea etapei de incadrare) – 100 lei.

Etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului (pentru proiecte care se regasesc pe anexa I.2 a ord. 860/2002 si se supun etapei de incadrare in vederea realizarii Evaluarii Imapactului de Mediu) – 400 lei.

Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului – 1.000 lei.

Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului – 2.000 lei.

Revizuirea/actualizarea acodului de mediu – 500 lei.

Etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului – 2.000. lei
VALABILITATE
Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile pentru care a fost eliberat nu incep in maximum doi ani de la data emiterii acordului lui.
Acordul de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestuia dupa o somatie prealabila cu termen care se mentine pana la eliminarea acuzelor, dar nu mai mult de sase luni.
Acordul de mediu se revizuieste daca apar elemenete noi necunoscute la data emiterii.

 

Legislatie imobiliare

legislatie-imobiliare | 4 mai 2012

Legislatie imobiliare