Categorii
imobiliare-stiri

Dictionar imobiliar

Dictionar Imobiliar
 
 ANTECONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa
incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.
Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect
asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile
convenite prin respectivul acord prealabil.
 AFINI – persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot.
Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitatetermen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile
dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)
 CADASTRU – sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin
care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a
tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,
indiferent de destinatia lor de proprietate.
 CARTE FUNCIARA – inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de
publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F
se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate
actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se
intocmeste si se numeroteaza pe localitati.
 CAPACITATE DE FOLOSINTA (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE
– expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest
concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni,
aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii.
 CAPACITATEA DE FOLOSINTA A PERSOANEI JURIDICE – aptitudinea
generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se
circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.
 CLAUZA CONTRACTUALA – stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului
libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.
 CONCESIUNE – operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati
economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri
proprietate de stat.
 CONTRACT DE COMISION – contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica
numita comisionar, se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent,
sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind
pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea
operatiunii realizate.  CONTRACT DE COMODAT – contract prin care o persoana numita comodant, remite,
spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia
pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa.
 CONTRACT DE DONATIE – contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care
una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala,
patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul
celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in
schimb.
 CONTRACT DE INTRETINERE – contract in virtutea careia una din parti numita
intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti,
numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele
necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.
 CONTRACT DE LOCATIUNE – contractul in virtutea caruia o persoana numita
locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a
unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui
pret corespunzator.
 CONTRACT DE MANDAT – contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se
obliga sa faca ceva pe seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o
imputernicire in acest scop.
 CONTRACT DE RENTA VIAGERA – contract prin efectul caruia o persoana numita
credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta
persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei
dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.
 CONTRACT DE SCHIMB – contract prin care partile, numita copermutanti, dau
fiecare celeilalte un lucru pentru altul.
 CONTRACT DE SUBLOCATIUNE – acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a
dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza
acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.
 CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE – contract prin care una din parti, numita
vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator,
care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani
convenita ca pret al bunului vandut.
 DREPT DE ABITATIE – drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu
poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din
casa pe care nu o locuieste.  REPT DE CREANTA – exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic
obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face
sau a nu face ceva.
 DREPT DE IPOTECA – drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al
debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar
dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu
prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
 DREPT DE PREEMTIUNE – facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata
oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.
 DREPT DE PROPRIETATE – drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui
lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective
sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa
dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes
propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a
drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei
existente.
 DREPT DE SERVITUTE – drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care
dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate
asupra lucrului altuia.
 DREPT DE SUPERFICIE – drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o
persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe
terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un
drept de folosinta.
 DREPT DE UZUFRUCT – drept real care confera titularului sau posesia si folosinta
asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in
aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta
lucrurilor respective.
 EVICTIUNE – termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte,
a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in
exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare
survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care
exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.
 GAJ – contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o
terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in
vederea garantarii executarii unei obligatii.
 POPRIRE – modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani,
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice
existente.
 PROMISIUNE DE CONTRACT – conventia prin care una din parti sau ambele parti se
obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in
prezent.
 REZILIERE – termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului
sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si
pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a
contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.
 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI – desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a
contractului sinalagmatic cu executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a
neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.
 SUBROGATIE – procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport
juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial)
datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate
drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.
 VICII ASCUNSE – desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale
bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii
bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin
mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi
intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa
masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa
plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.
 TESTAMENT – act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin
care testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai
de o parte din aceasta.