Termeni tehnici necesari in imobiliare

C.U – Certificatul de urbanism

Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale,

prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic

si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si

amenajarea teritoriului – spre exemplu : caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul,

cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de

teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii, etc.), precum si lista

avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii certificatului de urbanism:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitarii actului

- documentul de plata a taxei de eliberare a certificatul de urbanism

- plan de incadrare in zona ( scara 1:5000 ), eliberat pe suport topografic si vizat de Oficiul

judetean de cadastru, geodezie si cartografie

- plan de situatie ( scara 1:1000, 1:1500) si memoriu de prezentare

- act de proprietate sau alt titlu referitor la situatia juridica a terenului (optional)

C.U.T – Coeficientul de Utilizare al Terenului

Coeficientul de Utilizare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a

tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

P.A.C – Proiectul pentru Autorizatia de Construire

Autorizatia de construire este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia

se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea,

executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii

Actele si documentele necesare obtinerii autorizatie de construire:

- cerere pentru emiterea autorizatiei de constructie, inclusiv anexa

- proiectul pentru autorizatia de constructie (arhitectura + specialitati conexe)

- documentul de plata a taxei pentru emiterea autorizatiei de constructie

- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa-i confere solicitantului dreptul de executie a

lucrarilor de constructie

- certificatul de urbanism

- avizele si acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism

- declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului P.A.D – Proiectul pentru Autorizatia de Demolare

Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia

se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si reproiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si

autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale

regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

P.O.T – Procentul de Ocupare al Terenului

Procentul de Ocupare al Terenului exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si

Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul genereaza

astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (exemplu: in

cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 25%, atunci vom putea

construi pe sfert din suprafata terenului).

Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste in functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi

amplasata constructie si in functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al

Terenului se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de

Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in

autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.

P.U.D – Plan Urbanistic de Detaliu

Planul Urbanistic de Detaliu reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic

General (P.U.G-ul) si Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicand si detailand continutul

acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din

Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. P.U.D-ul reprezinta documentatia

prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a

unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si

vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei

constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de

urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca

nu exista P.U.D pentru terenul respectiv, primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza P.U.Gului si P.U.Z-ului.

P.U.G – Plan Urbanistic General

Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a

teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza.

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism

pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din

extravilan). In acelasi timp, P.U.G-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai

apoi in detaliu, la scara mai mica, P.U.Z-urile si apoi P.U.D-urile. P.U.Z – Plan Urbanistic Zonal

Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a

dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii,

productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii

urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localitatii din care face parte. Prin P.U.Z

se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii)

necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata

(P.U.Z-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizanduse etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

 

imobiliare-stiri | 14 iunie 2012

Vizite : 1979 , 2 astazi

  

Locuinte rezidentiale

Locuinte rezidentiale - Imobiliare - Anunturi Imobiliare - Inchirieri Garsoniere Ieftine - Apartamente Ieftine - Prima Casa